Edgecam Waveform ứng dụng tại Sandvik Coromant UK Open House Info Icon
Gia công các thành phần trên máy Mori Seiki SV 503 sử dụng công nghệ phay Edgecam Waveform cho sự kiện tại Sandvik Coromant UK open house vào ngày 3/7/2014.

http://www.edgecam.com
 

Edgecam Waveform ứng dụng tại Sandvik Coromant UK Open House

Edgecam Waveform ứng dụng tại Sandvik Coromant UK Open House

Gia công các thành phần trên máy Mori Seiki SV 503 sử dụng công nghệ phay Edgecam Waveform cho sự kiện tại Sandvik Coromant UK open house vào ngày 3/7/2014.

http://www.edgecam.com