Hỗ trợ - Dịch vụ

Support Portal Icon

Cổng thông tin hỗ trợ khách hàng và Diễn đàn người dùng

Đối với khách hàng đăng nhập cổng thông tin hỗ trợ VERO. Hãy vào đây để ghi lại các cuộc gọi hỗ trợ, tải phiên bản sản phẩm mới nhất, xử lý các vấn đề về cấp phép bản quyền và tiếp cận diễn đàn người dùng để chia sẻ kiến thức với cộng đồng EDGECAM.

Đào tạo

Training Icon

Tìm hiểu về lớp học của chúng tôi và các khóa đào tạo trực tuyến.

System Requirements Icon

Yêu cầu hệ thống

Tìm hiểu các đặc điểm kỹ thuật phần cứng để chạy EDGECAM tại thời điểm đạt hiệu quả tốt nhất.

Latest Release Icon

Thông tin ban hành mới nhất

Tìm hiểu những nội dung được đưa vào phiê bản mới nhất.

Release History Icon

Lịch sử ban hành

Tham khảo những điểm phát triển được đưa vào phần mềm ở từng phiên bản tại đây.

CAD-CAM release videos

Videos ban hành

Xem thư viện video mô tả chi tiết các tính năng có trong các phiên bản EDGECAM.