Gia công thô Edgecam waveform và tiện tinh theo profile Info Icon
Widenhorn Industriële Automatisering (WIA) kết hợp với Van Hoorn Carbide.

Gia công thô Waveform là một chiến lược gia công tốc độ cao, duy trì được tải cắt không đổi bằng cách giữ dao và vật liệu luôn gắn kết với nhau. Dao chạy theo một đường trơn êm để tránh các thay đổi hướng đột ngột, từ đó duy trì được vận tốc của máy gia công.
 

Gia công thô Edgecam waveform và tiện tinh theo profile

Gia công thô Edgecam waveform và tiện tinh theo profile

Widenhorn Industriële Automatisering (WIA) kết hợp với Van Hoorn Carbide.

Gia công thô Waveform là một chiến lược gia công tốc độ cao, duy trì được tải cắt không đổi bằng cách giữ dao và vật liệu luôn gắn kết với nhau. Dao chạy theo một đường trơn êm để tránh các thay đổi hướng đột ngột, từ đó duy trì được vận tốc của máy gia công.

 
Gia công thô nhôm Waveform

Gia công thô nhôm Waveform

Widenhorn Industriële Automatisering (WIA) kết hợp với Van Hoorn Carbide.

Gia công thô Waveform là một chiến lược gia công tốc độ cao, duy trì được tải cắt không đổi bằng cách giữ dao và vật liệu luôn gắn kết với nhau. Dao chạy theo một đường trơn êm để tránh các thay đổi hướng đột ngột, từ đó duy trì được vận tốc của máy gia công.

 
Gia công thô Edgecam Waveform RVS304

Gia công thô Edgecam Waveform RVS304

Widenhorn Industriële Automatisering (WIA) kết hợp với Van Hoorn Carbide.

Gia công thô Waveform là một chiến lược gia công tốc độ cao, duy trì được tải cắt không đổi bằng cách giữ dao và vật liệu luôn gắn kết với nhau. Dao chạy theo một đường trơn êm để tránh các thay đổi hướng đột ngột, từ đó duy trì được vận tốc của máy gia công.