Phay sản xuất | Edgecam Solid Machinist Info Icon
Video nhấn mạnh các tính năng và lợi ích của hệ thống Edgecams solid machinist, bản quyền gia công phay sản xuất. Lấy 1 mô hình khối, bạn sẽ thấy Edgecam có thể nhanh chóng gia công 2 mặt của một chi tiết 2½D.

http://www.edgecam.com
 

Phay sản xuất | Edgecam Solid Machinist

Phay sản xuất | Edgecam Solid Machinist

Video nhấn mạnh các tính năng và lợi ích của hệ thống Edgecams solid machinist, bản quyền gia công phay sản xuất. Lấy 1 mô hình khối, bạn sẽ thấy Edgecam có thể nhanh chóng gia công 2 mặt của một chi tiết 2½D.

http://www.edgecam.com