Edgecam Waveform at SGS Info Icon
DMU 75 Monobloc, Vật liệu- Thép 1 lớp, Đường kính dao - 12mm Vcarb, Ap 20mm Ae 2mm, Tốc độ - 5500 RPM, Bước dao 8000 mm/min, Chu kỳ sản xuất : 3.01 minutes
 

Edgecam Waveform at SGS

Edgecam Waveform at SGS

DMU 75 Monobloc, Vật liệu- Thép 1 lớp, Đường kính dao - 12mm Vcarb, Ap 20mm Ae 2mm, Tốc độ - 5500 RPM, Bước dao 8000 mm/min, Chu kỳ sản xuất : 3.01 minutes