Gia công Edgecam Waveform với máy gia công WD Hearn và dao ISCAR Info Icon
Gia công thô Edgecam Waveform với máy gia công WD Hearn và dao ISCAR. Vật liệu: EN8 Steel, Dao : 10mm Chatterfree, Ap : 20mm, Ae : 1mm, Tốc độ : 8000 rpm, Bước dao : 4000 mmpm
 

Gia công Edgecam Waveform với máy gia công WD Hearn và dao ISCAR

Gia công Edgecam Waveform với máy gia công WD Hearn và dao ISCAR

Gia công thô Edgecam Waveform với máy gia công WD Hearn và dao ISCAR. Vật liệu: EN8 Steel, Dao : 10mm Chatterfree, Ap : 20mm, Ae : 1mm, Tốc độ : 8000 rpm, Bước dao : 4000 mmpm